Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden.

 • Artikel 1. Definities
  • 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
   • “Klant”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde, die met Bliepjes een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten.
   • “Consument”: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
   • “Overeenkomst(en)”: alle, in relatie met de Klant, door Bliepjes gehanteerde overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
   • “Gebruik”: het met de Klant (in de offerte) overeengekomen gebruik van webruimte, e-mailruimte en databaseruimte, uitgedrukt in MB (Megabytes).

     

 • Artikel 2. Algemeen
  • 2.1. Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door Bliepjes.
  • 2.2. De Algemene Voorwaarden worden door het plaatsen van de bestelling integraal en zonder enig voorbehoud als aanvaard beschouwd door de Klant. Algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.

    

 • Artikel 3. Duur en beëindiging
  • 3.1. Tenzij anders werd overeengekomen tussen de partijen, wordt de Overeenkomst voor minimaal zes (6) maanden aangegaan en telkens per maand stilzwijgend verlengd. Elke partij kan de Overeenkomst eenzijdig en zonder motivering opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving per aangetekende zending of elektronisch via info@bliepjes.nl, van ten laatste 14 dagen vóór het verstrijken van de volgende factuurdatum.

    

    

 • Artikel 4. Prijzen
  • 4.1. De prijzen die door Bliepjes op de website en via andere kanalen worden meegedeeld zijn steeds onder voorbehoud van kennelijke schrijffouten. Individuele offertes zijn herroepelijk en geldig voor 14 dagen, tenzij in de offerte anders is vermeld. Alle prijzen zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij anders aangeduid, en zijn betaalbaar zoals vermeld op de factuur.

    

 • Artikel 5. Leverings-, betaal- en protesttermijnen
  • 5.1. De door Bliepjes opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. Een redelijke vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.

    

 • Artikel 6. Gedragsregels 
  • 6.1. De Klant zal te allen tijde te goeder trouw samenwerken met Bliepjes teneinde het verlenen van de diensten te bevorderen. 
 • Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten
  • 7.1. Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Overeenkomst tussen Bliepjes en de Klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Bliepjes of diens leveranciers.
 • Artikel 8. Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid
  • 8.1. Op deze Overeenkomst gesloten met Bliepjes is het Nederlandse recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Bliepjes gevestigd is.
 • Artikel 9. Specifieke bepalingen voor Bliepjes
  • 9.1. Terugkoop van URL Indien Bliepjes de URL heeft aangekocht voor de Klant en de Klant wenst het contract te ontbinden na een periode van zes (6) maanden, heeft de Klant de mogelijkheid om de URL terug te kopen voor een bedrag van honderd euro (€100,-), exclusief BTW.
  • 9.2. Beperkte aansprakelijkheid voor inhoud en schade Bliepjes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites die zijn gemaakt in het kader van de dienstverlening. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en rechtmatigheid van de informatie op de website.
  • 9.3. Geen aansprakelijkheid bij downtime Bliepjes is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit downtime van de website. Onder downtime wordt verstaan de periode waarin de website niet bereikbaar is voor bezoekers.
  • 9.4. Geen aansprakelijkheid bij gehackte website Bliepjes is niet aansprakelijk voor eventuele schade in het geval van een gehackte website. Bliepjes zal echter alle redelijke inspanningen verrichten om de website weer naar behoren te laten functioneren.
  • 9.5. Geen aansprakelijkheid bij niet goed functionerende website Bliepjes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet goed functioneren van de website. Bliepjes zal echter alle redelijke inspanningen verrichten om de website weer naar behoren te laten functioneren.
  • 9.6. Vermelding in de footer In de footer van de website (helemaal onderaan de website) zal een link naar de website van Bliepjes worden geplaatst.

Deze specifieke bepalingen zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden en zijn van toepassing op de dienstverlening van Bliepjes aan de Klant.

Geïnteresseerd in mijn oplossingen?

Ik bespreek ze graag met je.

Chat openen
1
Scan de code
Hallo ZZP'er!
Waar kan ik je mee helpen?